Karina in Gmaro Magazine

Ph: @ph_lytvynenko
Mua: @ven.vizage
Style: @tyneprostochelovek
@fp_model_school
@fp_model_agency